ЗА ОБЩИНИ
ЗА ФИРМИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Най-трудната стъпка в процеса от кандидатстването, одобрението, изпълнението и отчетността на подаденото проектно предложение
е изпълнението на проекта. Това е критичен етап, тъй като от изпълнението се определя и финалното плащане, т.е. реалното
финансиране, което ще получите по съответната програма.
По време на изпълнение на проекта, Вашата фирма организира тръжни процедури за избор на доставчици, отчита всички извършени дейности и разходи в междинни отчети, подготвя краен, финален отчет на проекта и заявления за изплащане на финансовата помощ. Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да Ви окажем професионално съдействие през този етап - от консултации и подготовката на необходимата тръжна и отчетна документация, до управлението на направените по бюджета разходи.
Услуги, свързани с управлението на проекти:
 1. Изготвяне на план за изпълнение на проекта :: дава възможност за ясна и последователна организация при изпълнението на проекта;
 2. Подготовка на тръжна документация :: подготовка на необходимите документи и формуляри;
 3. Консултиране относно процеса на организация при провеждане на тръжни процедури :: информация за задължителни срокове, избор на членове в оценителна комисия, правила за отваряне на оферти, др.;
 4. Счетоводно и финансово консултиране :: въпроси и казуси по счетоводното отчитане на проекта;
 5. Подготовка на отчети по изпълнението на проекта :: изготвяне на междинни, технически и финални отчети;
 6. Изготвяне на проектно досие: структуриране на цялостната документация по проекта;
 7. Организация и управление на дейностите, свързани с публичност на проекта: провеждане на пресконференции, подготовка на
  прессъобщения, печатни материали, банери, интернет страници, др.
Програми за финансиране на бизнеса:
 1. ОП "Конкурентоспособност"- схема "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"
 2. ОП "Конкурентоспособност"- схема "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение"
 3. ОП "Конкурентоспособност" - Схема "Покриване на международно признати стандарти"
 4. ОП "Конкурентоспособност" - Схема "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти,
  процеси и услуги"
 5. ОП "Конкурентоспособност" - Схема "Технологична модернизация в големи предприятия"
 6. Програма за развитие на селските райони - Мярка 312 " Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
 7. Програма за развитие на селските райони - Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"
ViA Consulting © 2010 Всички права запазени.