ЗА ОБЩИНИ
ЗА ФИРМИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
  Еврофондове за общините
  Виа консултинг предлага услуги на публичната администрация за подобряване на   качеството и ефективността на техните стратегически документи и програми за   развитие, като предоставяме различни анализи, включващи:
 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на даден регион;
 2. Ангажиране на местните социално-икономически партньори в инициативи за развитие на региона;
 3. Изготвяне на стратегии за устойчиво развитие, изготвяне и операционализация на общински планове за развитие;
  подкрепа при избор на подходящи програми и проекти, разработка на пълни
форми за кандидатстване, управление и отчитане на проектите;
Насърчаване на бизнес и инвестиционни дейности:
 1. предлагане на ясна и последователна подкрепа на местно ниво чрез развитието на допълнителни дейности в подкрепа на бизнес средата – бизнес
 2. инкубатори, фондове (рискови, гаранционни и др.), услуги по набиране на партньори, дейности в подкрепа на инвеститори и т.н; подкрепа за развитие на туризма – проучване на туристическия потенциал, разработка на туристически стратегии и регионални туристически продукти, изготвяне на туристически маршрути и информационни материали идр.;
 3. подкрепа при организирането на производство на енергия от възобновяеми източници;
 4. проучвания на пазари и разработване на маркетингови стратегии
  Привличане на партньори - от трансгранични региони, идентифициране на потенциални партньори за трансфер на технологии и ноу-хау;
  Изграждане на капацитет за управление
ViA Consulting © 2010 Всички права запазени.